Beste leden,

Begin dit jaar hebben we een enquête gehouden om te polsen hoe groot de animo was onder de leden om dit jaar een reünie te houden. Aanleiding daarvoor was het nog altijd rondwarende corona-virus en de beperkingen die dat met zich mee brengt.

In totaal hebben we 771 reacties mogen ontvangen, best een hoge respons.

Op de vraag : “Als er in 2022 een evenement wordt georganiseerd zal ik daaraan deelnemen”

kregen we 488 reacties  “ja” (63,3%) en 283 reacties “nee” (36,7%).

Er zijn ook veel (213) commentaren geschreven, waarin vaak een nuancering gegeven werd op het gegeven antwoord ja of nee, met allerlei voorbehouden. Wat ook naar voren kwam is dat er veel zorgen leven onder onze leden, waaruit blijkt dat we er allemaal niet jonger op worden. De afgelopen periode heeft een wissel getrokken op velen van ons. Net als iedereen hopen we dat covid onder controle blijft en dat we in de loop van dit jaar weer terug kunnen naar “normaal” en dat de huidige oorlogssituatie snel tot een einde komt. 

Alles afwegende heeft het bestuur, mede gelet op de lastige situatie m.b.t. het maken van afspraken met locaties, die geschikt zijn om een grote groep te ontvangen, besloten de reünie te verzetten naar september 2023.

Teveel risico’s lagen er nog m.b.t. de verdere ontwikkelingen met corona en de “inhaalslag” , die evenementenlocaties en horeca maken inzake afspraken en vooruitbetalingen.

De reünie in 2023 zal een knaller worden. De evenementencommissie is al aan de slag gegaan om er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen een aantrekkelijk programma voor te schotelen. Doelstelling is om de teleurstelling van het niet doorgaan van de reünie in 2022 te doen vergeten.

 

DE SITUATIE (OPGAVE):

Binnen IBM zijn er Technici, Sales en Staf-medewerkers.
Iedere Staf-medewerker is ook Technicus.
De helft van alle Sales is ook Technicus.
De helft van alle Technici is ook Staf-medewerker.
Er zijn 48 Sales en 33 Staf- medewerkers.
Geen enkele Sales is ook Staf-medewerker.

DE VRAAG:

Hoeveel Technici zijn noch Sales, noch Staf-medewerker ?

DE OPLOSSING: 

Er zijn 9 Technici, voor uitleg zie hieronder.

Er waren totaal 19 inzendingen, allen juist. Een geweldig resultaat.  De prijswinnaars worden op de ALV bekend gemaakt. 

Met dank aan Joep Hompus voor de puzzel en oplossing.

 

Dit is de QCC nieuwsbrief Zomer 2022 zoals deze naar alle leden is/wordt verzonden.

Dit is de QCC nieuwsbrief van december 2020 zoals deze naar alle leden is/wordt verzonden.

Met groot genoegen doen wij u de uitkomst van de elektronische stemming toekomen. Alle voorstellen van het bestuur zijn op basis van de uitslag aangenomen. 

De uitslag is op de bestuursvergadering van woensdag 11 november 2020 vastgesteld na de door Joep Hompus uitgevoerde controle van de voorlopige uitslag.

Conclusie van Joep was "Volgens mijn telling zijn er uiteindelijk 485 stemmen uitgebracht en derhalve zijn de onderstaande uitslagen wat mij betreft representatief, correct en derhalve zeer zeker te accepteren (door zowel bestuur en leden).

De 485 uitgebrachte stemmen zijn 25% van ons ledenbestand. Hiervan waren 456 stemmen elektronisch op de website, 28 per post en 1 per e-mail.  In totaal waren 58 stemmen dubbel uitgebracht of ongeldig en niet in het totaal meegenomen. 

In komende nieuwsbrief zullen we nader ingaan op het stemproces en de resultaten. 

 

Stem uitslag QCC ALV 2020

Totaal Aantal

Akkoord

Niet Akkoord

Onthouding

 Vraag

 

Aantal

Perc

Aantal

Perc

Aantal

Perc

Elektronische stemming in toekomst

485

474

98%

4

1%

7

1%

Notulen ALV 2019

485

452

93%

1

0%

32

7%

Jaarverslag 2019

485

459

95%

2

0%

24

5%

Financiën 2019 en Decharge Bestuur

485

448

92%

1

0%

36

7%

Kascommissie samenstelling 2020

485

456

94%

1

0%

28

6%

Begroting 2020 2021

485

451

93%

4

1%

30

6%

Herverkiezing Wim Meere

485

474

98%

0

0%

11

2%

Herverkiezing Harry Reusken

485

472

97%

0

0%

13

3%

Herverkiezing Rob Roos

485

477

98%

0

0%

8

2%

 

 

Gelezen

Niet gelezen

Niet gevonden

Kascommissie verslag

485

355

73%

126

26%

4

1%

 

Er zijn ook commentaren gegeven,  voornamelijk heel positieve zoals 

  • Dank voor al het uitgevoerde werk.
  • Bedankt voor jullie inzet voor 2020 en succes met de komende zittingsperiode
  • Allen succes gewenst met de zeer gewaardeerde inzet.

De personen die inhoudelijk commentaar hadden, krijgen hierover individueel per e-mail bericht. 

 

Vraag

Aantal

Algemeen commentaar

59

Commentaar financiën 2019

48

Commentaar financiën 2020  2021

52

Commentaar herverkiezing.

61

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het QCC-bestuur